Zpracování osobních údajů

Petr Salava – Amfora dbá na ochranu osobních údajů a přikládá jí velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává zejména o svých klientech, zda údaje zpracovává na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používá, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Petr Salava – Amfora zpracovává následující osobní údaje:

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci dvou rovin:

  1. bez Vašeho souhlasu za účelem a v rozsahu plnění různých smluvních typů, které jste s námi uzavřeli, jejichž existenci jste stvrzením smlouvy v jakékoli formě, plnění pracovní smlouvy, dle oprávněného zájmu Petra Salavy – Amfora nebo z důvodu plnění právní povinnosti, zejména vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti jednotlivce; nebo
  2. na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracovává Petr Salava – Amfora pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá výše uvedeným účelům.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

Petr Salava – Amfora zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje může předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to externím spolupracovníkům v daňové a účetní oblasti a oblastem souvisejícím, avšak současně s ohledem na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Rozsah zpracování osobních údajů je vyjádřen zpracováváním zaměstnanci Petra Salavy – Amfora ve formě listinných a elektronických dokumentů.

Zdroje osobních údajů

Zdroji osobních údajů v rámci činnosti Petra Salavy – Amfora jsou klienti ve vztahu ke svým vlastním osobním údajům, zaměstnanci Petra Salavy – Amfora, třetí strany, jejichž osobní údaje souvisejí s plněním jakékoli smlouvy, soudy a orgány státní správy a samosprávy.

Předávání osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí, vyjma jmen, fotografií a videí umístěných na internetových stránkách Petra Salavy – Amfora.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Realizace všech Vašich práv je vázána na podání žádosti k Petrovi Salavovi – Amfora. Petr Salava – Amfora zdvořile upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv subjektu údajů odmítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na amfora@amfora.cz nebo poštou na adresu Petr Salava – Amfora, se sídlem Pod Ateliéry 1071/5, Praha 5  PSČ: 152 00 a označte ji k rukám Petrovi Salavovi – Amfora. Petr Salava – Amfora Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Petr Salava – Amfora oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.